Stimaa Btw Verplichtingen A Foto
Icon Image Content

Wat is het UBO-register?

UBO werd uitgedacht door de Europese regering en staat voor de Engelstalige term ‘Ultimate Benificial Owner’. In het Nederlands spreken we over de ‘uiteindelijke begunstigde’. Het doel van het UBO-register is het scheppen van transparantie. Men hoopt hierdoor witwas-netwerken en terrorismefinanciering te kunnen blootleggen.

Registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register

Elke vennootschap of vereniging in België moet sinds 30 september 2019 zijn uiteindelijke begunstigde definiëren. Voor vennootschappen zijn dit in het gros van de gevallen de hoofdaandeelhouders, dus iedereen met meer dan 25% van de aandelen.

‘Uiteindelijke begunstigde’ kan je hier vrij letterlijk zien: de uitsplitsing gaat door tot op de uiteindelijke natuurlijke persoon

 • ook als die 25% aandelen of stemrecht heeft via verschillende bedrijven
 • of als je meerderheidsaandeelhouder bent in een bedrijf dat meer dan 25% van de stemrechten of aandelen heeft van de informatieplichtige (in casu: de vennootschap).

Daarnaast wordt er gekeken naar iedereen die zeggenschap heeft op een andere wijze over de vennootschap via andere middelen. Dat kan bijvoorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten, via het recht om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen, via bepaalde vetorechten, …
Als deze stappen niets opleveren wordt het hoger leidinggevend personeel aangeduid als UBO.

Savings And Investment Concept. Plant Growing On Coins In Jar On
Excited Kids Playing Amidst Flowers

In een vereniging kan de lijst met uiteindelijke begunstigden veel langer worden:

 • de personen die lid zijn van de raad van bestuur
 • de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen
 • de personen belast met het dagelijks bestuur
 • de stichters (alleen van stichtingen)
 • diegenen in wiens belang de vereniging werd opgericht of werkzaam is
 • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de vereniging.
Stimaa Buitenlandse Vennootschap Oprichten A Foto

Wie mag het UBO-register aanpassen of aanvullen?

Het Belgische UBO-register wordt aangevuld in de online toepassing van de overheid.
Dit kan worden aangevuld door een wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap of vereniging, of door iemand met een mandaat. Bij wijzigingen moet het UBO-register binnen de maand worden aangepast.

Opgelet: voor het niet correct bijhouden van de informatie worden administratieve boetes opgelegd aan de bestuurders van de vennootschap of vereniging. Deze boetes kunnen variëren van 250 tot 50.000 euro!

Wie heeft toegang tot het UBO-register?

Wil dit zeggen dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is? Ja en neen.

 • De overheid heeft vrije toegang tot deze gegevens.
 • Banken en verzekeraars kunnen betalend toegang krijgen tot deze gegevens in het kader van de nakoming van hun verplichtingen inzake waakzaamheid ten aanzien van cliënten.
 • Het grote publiek kan toegang krijgen tot een beperkte versie van de gegevens. Dit is bovendien betalend en administratief omslachtig.

Er wordt ook een register bijgehouden van iedereen die de voorgaande 6 maand jouw gegevens heeft geconsulteerd. Je kan dit opvragen via de website van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Stimaa Vennootschapsbelasting A Foto

Meer info over het UBO-register?

Bijkomende info over het UBO-register vind je op de website van Financiën Belgium via (bijgewerkt op 19/07/2019, addenda van 16/09/2019, zie paragraaf 2.1.4), of je kan je laten adviseren door jouw boekhouder/fiscalist in één van de Stimaa-kantoren in jouw buurt.

Ik wil een afspraak